Basisscholen Sint- Victor

 

Hoofdzetel :           Kasteeldreef 2 - Begijnendreef 27

lagere school en kleuterschool

 

Wijkafdelingen:     Kerkplein 35

Kleuterschool

 

Fonteinstraat 117 

Kleuterschool

 

St -Victor…. veilig en vlot bereikbaar

·        Treinafstand op wandelafstand .

·        Bushalte vlakbij .

·        Afgedekte fietsenloods binnen de school.

·        Dynamische werkgroep verkeer samengesteld uit ouders.

preventiedienst van de Stad Turnhout, leerkrachten en directie .

·        10/10-label van verkeersveilige school behaald,

·        Jaarlijkse verkeersdag en themaweken

·        Verkeerslessen in samenwerking met de preventiedienst van de

Stad Turnhout

 

St.-Victor…een katholieke school

·        Respectvolle aandacht voor de waarden van het

opvoedingsproject van de scholen van de Broeders van liefde.

·        Rooms- Katholieke godsdienst.

·        Vieringen aan het begin en einde van het schooljaar,Kerstmis en Pasen.

·        Degelijk godsdienstonderwijs in kleuter- en lagere school aan de hand

 van godsdienstmethode aangepast aan de eindtermen

·        Vastenproject en mondiale vorming.

 

St-Victor…degelijk onderwijs.

·        Vooruitstrevend en dynamisch team .

·        Leerlijnen zodat de leerstof op elkaar afgestemd wordt en er een vlotte doorstroming is .

·        Moderne methodes aangepast aan de eindtermen .

·        Aandacht aan de leerontwikkeling: niveaulezen in 1ste  t/m 4de lj

partnerlezen in het 1ste lj, Droomeiland (onze voorleesklas).

·        Aandacht aan ‘Leren Studeren': werken met Beertjes Van Meichembaum

(vanaf de 3de kleuterklas) leerlijn rond Leren Studeren, ouderavond voor 5deen 6de lj

·        Huiswerkbeleid met duidelijke afspraken voor ouders, leerkrachten en kinderen.

·        Doelpunt een motiverend en doelgericht leerrapport dat 7 keer per schooljaar meegegeven wordt .

·        Uitbouw en ondersteuning van de computerwerking in kleuter- en lagere school door een beleidsmedewerker ICT.

·        Volledig ingerichte computerklas aangesloten op Internet.

·        Computers in elke klas vanaf de 2de  kleuterklas .

·        Middagstudie vanaf het 4de leerjaar

·        Samenwerking met CLB en andere externe organisaties.

 

St.-Victor ....gehele ontwikkeling is belangrijk

·        Extra aandacht aan sociale vaardigheden.

·        Kinderparlement

·        Spee1plaatswerklng in kleuterschool en in lagere school met gebruik van speelgoedkoffers.

·        Megaproject in 6de lj

·        Maandelijkse rapportering over de leef- en leerhouding.

·        Jaarlijkse uitwerking van een gezamenlijk project.

·        Aandacht aan verbondenheid in de school.

 

St.-Victor .•. zorg op maat van elk kind.

·        Werken aan gelijke onderwijskansen voor elk kind met hulp van een GOK-leerkracht in kleuter- en lagere school

·        Een gedifferentieerde werking in de klassen. aangepast aan de noden van elk kind.

·        Werken aan preventie van leerproblemen met hulp van een zorgleerkracht in kleuter- en lagere school.

·        Een voltijdse taakleerkracht werkt aan de remediëring van leerproblemen in de lagere school,

·        Het leerlingvolgsysteem sluit aan op het kleutervolgsysteem zodat de ontwikkeling van kinderen goed gevolgd kan worden.

·        Werken met handelingsplannen in kleuter- en lagere school.

·        3 keer per jaar een algemeen MDO (klasoverleg ) door het zorgteam

·        Overgangsgesprekken om de vlotte doorstroming te verzekeren in kleuterschool en lagere school.

·        Gerichte activiteiten in verband met de overgang van 3de  kleuterklas en het 1ste  leerjaar en de overgang 6de leerjaar en het secundair onderwijs

·        Navorming voor leerkrachten rond allerlei leer - en ontwikkelingsproblemen.

·        Zorgzame opvang van nieuwe leerlingen

·        Extra aandacht aan de instap van nieuwe kleuters

·        Deskundige begeleiding door CLB

 

St.-Victor, sportactieve school.

·        Wekelijks gymlessen.

·        Wekelijks zwemmen voor 1ste,2de, en 3de leerjaar.

·        14-daagse zwembeurt voor 4de en 5de leerjaar

·        Op regelmatige basis voor het 6de leerjaar

·        Deelname aan activiteiten van de sportacademie ingericht door de Stad Turnhout

·        Sportactiviteiten tijdens middag.

·        Deelname aan sportmanifestaties van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) tijdens woensdagnamiddagen: joggings,voetbal, korfbal, badminton, skaten atletiek , dansen, tennis

·        Sneeuwklassen voor 6de leerjaar"

·        2 sportdagen per schooljaar voor de kleuter- en lagere school.

·        Jaarlijkse schaats- of glijdag.

·        Eigen leef- en leerrapportering van de lessen lichamelijke opvoeding.

·        Ruime en volledig uitgeruste turnzaal in de hoofdschool.

St-Victor…aandacht voor cultuur.

·        Jaarlijkse boekenbeurs in de school.

·        Deelname aan toneelvoorstellingen in de Warande of in eigen school.

·        Goed uitgewerkte schooluitstappen

·        Deelname aan jeugdboekenweek.

·        Bezoek musea en tentoonstellingen

·        Jaarlijkse gedichtendag.

 

St.–Victor…ouders zijn belangrijk!

·        Actief en betrokken oudercomité.

·        2 keer per schooljaar oudercontacten

·        Bij overleg rond hun kind hebben de ouders een actieve inbreng

·         Extra aandacht aan onze ouders bij de overgang kleuterschool naar lagere school.

·        Jaarlijkse klouderavond (ouderavond voor de kleuterschool) om de werking in onze kleuterschool duidelijk te maken.

·        INFO: maandelijks infoblaadje voor de ouders.

·        Ouderavonden rond een bepaald thema.

·        Overleg en communicatie staan centraal.

·        Opendeurdagen.

·        Jaarlijks schoolfeest.

·        Grootouderfeest in de kleuterschool.

·        Altijd welkom !

 

 

Dagverloop

 

8.00u. Morgenopvang

 

De schoolpoort wordt geopend om 8.00u.

Alle kleuters en kinderen spelen dan op de benedenspeelplaats

 

In de wijkafdelingen (Kerkplein .. Fonteinstraat) is er onthaal vanaf 08.00u.

 

8.15u. Morgenspeeltijd

 

De kinderen spelen op hun eigen speelplaats

 

·        kleuters: eigen speelplaats of verwarmde speelplaats

·        1ste – 2de .• 3de lj. . Benedenspeelplaats

·        4de - 5de - 6de lj. : Bovenspeelplaats

 

8.30u. - 12.05u Voormiddaglessen

 

De voormiddag wordt onderbroken voor een speelkwartiertje van 10.10u - 10.25u.

's Woensdags worden de poorten om 12.05u. gesloten Ook de wijkafdelingen sluiten om 12.05u.

 

12.05u - 13.30u. Middagpauze

 

Leerlingen uit de omgeving mogen na ar huis gaan eten.

We verwachten ze ten vroegste terug om 13.15u.

·        Samen aan tafel

·        1ste,2de,,3de lj. eetzaal (groep 1)

·        4de,5de,6de lj. eetzaal (groep 2)

·        kleuters hebben hun eigen eetzaaltje

·        Speeltijd

·        Lees- of studietijd (4de,5de,6de lj.)

·        Knutsel- of tekentijd (1ste,2de,3de  lj,)

·        Vrije middagactiviteiten

 

13.30u - 15.20u.Namiddaglessen

 

De namiddag lessen worden onderbroken voor een speelkwartiertje van

14.20u - 14.35u.

 

Na schooltijd

15.25u.-15.45u.

 

Speeltijd voor de leerlingen die in de opvang in school moeten blijven.

Kinderen die om 15.45u nog niet afgehaald zijn gaan mee naar de avondopvang

 

15.45- 17.00u. Avondtoezicht

 

De leerlingen van de lagere school wordt de gelegenheid geboden om in een rustige sfeer huistaken te maken

De kleutertjes kunnen rustig spelen

Voor de avondopvang dient betaald te worden vanaf 15.45u

( € 0.25 per begonnen kwartier)

 

Kinderopvang Gabbers & Co

 

Hoofdschool:

Kinderen die voor schooltijd moeten opgevangen worden, kunnen bij Gabbers & Co terecht vanaf 7.OOu.

De kinderen worden vanuit de opvang naar school gebracht

De kinderen die later dan 16.30u. opvang nodig hebben dienen gebruik te maken van Gabbers & Co,

Die kinderen worden op school opgehaald door de opvang om 15.45u

Ook woensdagnamiddag en tijdens vrije dagen worden kinderen daar opgevangen. Informatie nodig  bel dan 014 42 09 69

 

Vestigingen :

Neem hiervoor contact op met de kleuterleidsters.

De avondopvang wordt ingericht tot 17.00u. tegen een vaste vergoeding van € 0,25 per begonnen kwartier..

 

Wat heeft uw kind nodig?

·        Boekentas(je)

·        Wat kleur- en schrijfgerief. (lagere school) .

·        Alle handboeken en schriften (lagere school) en knutselmateriaal (kleuterschool) zijn gratis .

·        Gymschoenen met witte zool.

 

Wat moet betaald worden?

·        Turnpak (model van de school) (lagere school).

·        Tijdschriften Averbode :  vrije keuze.

·        Schoolreizen , uitstappen , toneelvoorstellingen

·        Drank bij lunchpakket

·        Drank tijdens de voormiddagpauze.

·        Betalingen gebeuren via tweemaandelijkse rekeningen (domiciliëring)

·        Zwembeurten en busvervoer

 

 

 

Bij het begin van het schooljaar ontvangt U een volledige informatiebrochure.

Hierin vindt U alle nodige en nuttige informatie.

Deze informatiebrochure is tevens het schoolreglement.